This job has expired on Indeed
Reasons could include: the employer is not accepting applications, is not actively hiring, or is reviewing applications

General Manager - North Wales - The Swallow Falls Inn *Live-in Optional*

The Inn Collection Group
3.0 out of 5
Llandudno
From £45,000 a year - Full-time

Location

Llandudno

Benefits
Pulled from the full job description

 • Referral programme

Full job description

The Inn Collection Group is growing from strength to strength with more planned openings into 2023. We have an exciting opportunity for a career focused candidate to join a dynamic company as we move into the North Wales region.

General Manager roles are now being sought to fill a number of sites and the successful candidate will be someone who's passions, beliefs and drive mirror that of our company. In your role you will treat your site as if it was your business; developing people and driving sales & profit in equal measures. You will be able to forward plan, think outside the box to find new and exciting sales opportunities while maintaining firm controls of all KPI's and cost centres. Reporting to your Operations Manager, you will form part of a successful management team who, together with your peers, will create a region that delivers the mission statement of the Inn Collection Group as it partners with local communities across North Wales.

As an Inn Collection General Manager you will be an ambassador for the guest journey and ensure ICG values and service behaviours are delivered consistently and expertly in a professional and friendly environment.

We are looking to recruit skilled managers obviously - but more importantly, people who live and breathe our Inn Collection Values of Customer Focus, Courage, Execution, Honesty, Respect and Results.

Let's take a closer look at our Inn Collection Benefits first of all:

 • Bonus paid monthly
 • Extra paid holiday in month of your birthday
 • 50% off food in any of our Inns
 • £1 bed and breakfast in any of our Inns during January, February or March
 • 1/3 off room bookings all year round
 • Team member referral reward
 • Paid breaks
 • Employee Assistance Programme
 • Tronc
 • Working for Best Pub Employer at the Publican Awards

Accountabilities and Responsibilities

 • Exceptional guest care delivered both personally and through your team
 • Direct line responsibility for the senior team of assistant managers, head chef and head housekeeper
 • Commercial performance of the business.
 • Planning, budgeting and cost control in line with agreed budgets
 • Establish, train, and nurture the team to deliver against our ICG values.
 • Guest satisfaction levels

Key Skills and Experience

 • Be highly motivated with a focus on customer service.
 • Have a strong food background and hospitality will be at the forefront of their demeanour.
 • Create, review, and implement business procedures.
 • Manage financial budgets.
 • Continuous Self Development
 • Hold a valid Personal License.
 • Understand P&L accounts including labour planning.
 • Take care of company expenditure and bills.
 • Be able to lead, hire, train, assess, manage, and motivate staff.

INN COLLECTION VALUES:

 • CUSTOMER FOCUS - We ALWAYS put our customers first
 • COURAGE - We always have the confidence in our convictions and we have a go.
 • EXECUTION - We always ensure we get things done
 • HONESTY - We always speak freely
 • RESPECT - We treat people how we like to be treated ourselves
 • RESULTS - We deliver our own and out teams' targets.

If our values match your values - get in touch soon!

-----

Mae The Inn Collection Group yn mynd o nerth i nerth gyda rhagor o agoriadau ar y gweill yn 2023. Mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer ymgeisydd sy’n canolbwyntio ar yrfa i ymuno â chwmni deinamig wrth i ni symud i ranbarth Gogledd Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Reolwyr Cyffredinol ar gyfer nifer o safleoedd a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhywun sy’n rhannu’r un brwdfrydedd, credoau a chymhelliant â’n cwmni. Yn eich rôl byddwch yn ymdrin â’ch safle fel petaech yn berchen ar y busnes; gan ddatblygu pobl a hybu gwerthiannau ac elw yn yr un modd. Byddwch yn gallu cynllunio ymlaen llaw a meddwl yn greadigol i ddod o hyd i gyfleoedd gwerthu cyffrous a newydd wrth gynnal rheolaeth gadarn ar yr holl ddangosyddion perfformiad allweddol a chanolfannau costau. Yn atebol i’r Rheolwr Gweithrediadau, byddwch yn ffurfio rhan o dîm rheoli llwyddiannus fydd, law yn llaw â’ch cymheiriaid, yn creu rhanbarth sy’n cyflawni datganiad cenhadaeth The Inn Collection Group wrth iddo greu cysylltiadau â chymunedau lleol ar draws Gogledd Cymru.

Fel Rheolwr Cyffredinol Inn Collection byddwch yn llysgennad ar gyfer y daith westai a sicrhau y cyflawnir ymddygiadau gwasanaeth a gwerthoedd ICG â chysondeb ac arbenigedd mewn amgylchedd proffesiynol a chyfeillgar.

Yn amlwg, rydym yn awyddus i benodi rheolwyr medrus - ond yn bwysicach na hynny, unigolion sy’n byw yn ôl Gwerthoedd Inn Collection sef Ffocws ar y Cwsmer, Dewrder, Cyflawnder, Gonestrwydd, Parch a Chanlyniadau.

Yn gyntaf, dewch i ni edrych yn fanylach ar Fuddion Inn Collection:

 • Telir bonws yn fisol
 • Diwrnod o wyliau ychwanegol â thâl ym mis eich pen-blwydd
 • Gostyngiad o 50% oddi ar fwyd yn unrhyw un o’n lleoliadau
 • Gwely a Brecwast am £1 yn unrhyw un o’n lleoliadau yn ystod Ionawr, Chwefror a Mawrth
 • 1/3 i ffwrdd oddi ar archebion ystafelloedd drwy gydol y flwyddyn
 • Gwobr atgyfeirio aelod o’r tîm
 • Egwyliau â thâl
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr
 • Tronc
 • Gweithio i’r cyflogwr a enillodd y wobr Cyflogwr Tafarnau Gorau yn y Publican Awards

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Sicrhau gofal gwestai eithriadol, yn bersonol a thrwy eich tîm
 • Cyfrifoldeb llinell uniongyrchol am y tîm uwch o reolwyr cynorthwyol, prif gogydd a phrif geidwad tŷ
 • Perfformiad masnachol o’r busnes
 • Cynllunio, cyllidebu a rheoli costau yn unol â’r cyllidebau cytunedig
 • Sefydlu, hyfforddi, a meithrin y tîm i gyflawni gwerthoedd ICG.
 • Lefelau bodlonrwydd gwesteion

Profiad a Sgiliau Allweddol

 • Bod yn hynod frwdfrydig gyda ffocws ar wasanaeth cwsmer.
 • Bod â chefndir bwyd cadarn a bydd lletygarwch yn dod yn naturiol iddynt.
 • Creu, adolygu a gweithredu gweithdrefnau’r busnes.
 • Rheoli cyllidebau ariannol.
 • Datblygiad Personol Parhaus
 • Meddu ar Drwydded Bersonol ddilys
 • Dealltwriaeth o gyfrifon elw a cholled yn cynnwys cynllunio gweithlu.
 • Gofalu am wariant a biliau’r cwmni.
 • Gallu arwain, recriwtio, hyfforddi, asesu, rheoli ac ysgogi staff.

GWERTHOEDD INN COLLECTION:

 • FFOCWS AR Y CWSMER - Rydym BOB AMSER yn rhoi ein cwsmeriaid yn gyntaf
 • DEWRDER - Mae gennym bob amser hyder yn ein hargyhoeddiadau ac rydym yn rhoi cynnig arni.
 • CYFLAWNDER - Rydym bob amser yn sicrhau ein bod yn cyflawni pethau
 • GONESTRWYDD - Rydym bob amser yn siarad yn agored
 • PARCH - Rydym yn trin pobl fel y dymunwn gael ein trin ein hunain
 • CANLYNIADAU - Rydym yn cyflawni ein targedau personol a rhai ein timau.

Os ydym yn rhannu’r un gwerthoedd â chi - cysylltwch yn fuan!

Job Type: Full-time

Salary: From £45,000.00 per year

Application question(s):

 • Do you have any convictions or conditional cautions which are currently unspent under the Rehabilitation of Offenders Act 1974?

The Company requires this is information to make an assessment of risk. Please be advised Disclosure of a conviction or caution will not necessarily preclude your employment with ICG.

Work Location: One location