This job has expired on Indeed
Reasons could include: the employer is not accepting applications, is not actively hiring, or is reviewing applications

Hyfforddwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Educ8 Training Group Ltd
4.6 out of 5
Ystrad Mynach
£24,000 - £29,000 a year - Full-time

Location

Ystrad Mynach

Benefits
Pulled from the full job description

 • Additional leave
 • Company events
 • Company pension
 • Health & wellbeing programme
 • On-site parking
 • Sick pay
 • Work from home

Full job description

Mae Educ8 Training Group Ltd yn ymgorffori Haddon Training Ltd, ISA Training Ltd ac Aspire 2Be

Teitl Swydd: Hyfforddwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Oriau Gwaith: 37.5 awr yr wythnos

Cyflog: £24,000.00 - £29,000.00 y flwyddyn

Profiad Angenrheidiol

 • TAQA neu gyfwerth
 • Profiad profedig o asesu/tiwtora cymwysterau galwedigaethol
 • Cymhwysedd galwedigaethol ar gyfer y meysydd galwedigaethol arbenigol a'r lefel ofynnol
 • Yn ddigidol gymwys a hyderus
 • Trwydded yrru lawn

Crynodeb o Rôl: Hyfforddwyr Mae Hyfforddwyr yn allweddol i lwyddiant taith ddysgu ein prentisiaid, rhaid i chi fod yn frwdfrydig ac yn angerddol am addysgu, dysgu a datblygu sgiliau unigolion. Mae gallu rhannu eich sgiliau eich hun a datblygu eraill ochr yn ochr â chynnal perthynas gadarnhaol gyda'r prentis a'r cyflogwr yn hollbwysig. Byddwch yn gyfrifol am gynnal llwyth achosion o ddysgwyr yn ogystal â chefnogi cyflawniad, llwyddiant a dilyniant dysgwyr. Byddwch yn addysgu, asesu a chofnodi pob agwedd ar addysgu a dysgu gan ddefnyddio e-bortffolios a theithiau dysgwyr, gan greu rhaglen bwrpasol ar gyfer pob prentis a’u cyflogwr.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â ni ar 01443 749000

Diogelu

Mae Educ8 Group wedi ymrwymo i Ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n wynebu risg, ac yn disgwyl i bob gweithiwr rannu'r ymrwymiad hwn.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad DBS boddhaol yn unol â rôl eu swydd.

Prif Gyfrifoldebau / Cyfrifeg

 • Cynllunio a chyflwyno cymwysterau sy'n seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd yn unol â'r Cyrff Dyfarnu perthnasol, a gofynion cyllid a sefydliadol.
 • Cynllunio a chyflwyno gweithdai neu sesiynau hyfforddi ‘i ffwrdd o’r gwaith’ lle bo angen i ddarparu cyfleoedd addysgu a dysgu effeithiol i gyflawni gofynion y rhaglen.
 • Paratoi a datblygu adnoddau i gefnogi cyflwyno'r rhaglen ddysgu gan gynnwys adnoddau Moodle.
 • Darparu cefnogaeth, gwybodaeth ac arweiniad i ddysgwyr trwy fodel hyfforddi.
 • Cwblhau adolygiadau cynnydd dysgwyr misol a gosod targedau.
 • Olrhain dilyniant dysgwyr ac asesu cyflawniad i sicrhau bod rhaglenni'n cael eu cwblhau'n amserol.
 • Cefnogi, cyflwyno a datblygu ymwybyddiaeth a sgiliau dysgwyr mewn meysydd sy’n cynnwys llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol, cyflogadwyedd, y Gymraeg, cynaliadwyedd a’r holl themâu trawsbynciol
 • Cefnogi gofynion contract, ansawdd a chydymffurfiaeth i sicrhau bod targedau cyrhaeddiad, recriwtio a llwyth achosion yn cael eu cyrraedd.
 • Bod ag ymrwymiad cryf i ddatblygiad proffesiynol parhaus a pharodrwydd i archwilio cyfleoedd ar gyfer datblygiad pellach.
 • Gall elfennau o'r rôl gynnwys gweithio gydag oedolion sy'n wynebu risg, plant a phobl ifanc mewn lleoliad addysgol.
 • Adolygu diogelu a lles dysgwyr ac uwchgyfeirio drwy'r broses briodol lle bo angen.

Rhinweddau Personol

 • Y gallu i hyrwyddo a chadw at werthoedd ac ymddygiad y Cwmni
 • Y gallu i fynegi syniadau yn gryno ac yn glir, ar lafar ac mewn gwaith ysgrifenedig
 • Yn angerddol am gyflawni lefelau uchel o ragoriaeth mewn addysg, dysgu a datblygiad
 • Gallu dangos ymrwymiad clir i safonau uchel a'r gallu i ysgogi gwelliant parhaus
 • Proffesiynol iawn ac uchel ei gymhelliant gyda lefelau uchel o ymrwymiad a chyfrinachedd
 • Y gallu i weithio fel rhan o dîm

Meini Prawf Hanfodol

 • TAQA neu gyfwerth
 • Profiad profedig o asesu/tiwtora cymwysterau galwedigaethol
 • Cymhwysedd galwedigaethol ar gyfer y meysydd galwedigaethol arbenigol a'r lefel ofynnol
 • Yn ddigidol gymwys a hyderus
 • Gwydnwch
 • Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb ac amrywiaeth a chynhwysiant
 • Y gallu i ymateb yn hyblyg o dan bwysau ac i weithio i derfynau amser tynn
 • Profiad profedig o ddefnyddio technolegau digidol i hyrwyddo addysgu a dysgu
 • Sgiliau rheoli amser a threfnu ardderchog
 • Agwedd ymarferol ac agwedd ‘gallu gwneud’
 • Yn hunan-gymhellol, gyda'r gallu i weithio'n rhagweithiol gan ddefnyddio menter eich hun
 • Wedi ymrwymo i ddysgu a datblygu
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru
 • Trwydded yrru lawn, yn fodlon teithio ar draws De Cymru

Meini Prawf Dymunol

 • TAR, hyfforddiant neu gyfwerth
 • Cymhwyster yn y meysydd galwedigaethol arbenigol a'r lefel ofynnol
 • Cymhwysedd galwedigaethol o fewn y sector addysg a sgiliau
 • Profiad o gyfrannu, cefnogi a chydymffurfio â holl ofynion contract a strategaethau corfforaethol gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: Cod Ymarfer Iechyd a Diogelwch, gofynion Contractau ac Archwilio, gofynion Cyrff Dyfarnu, ESTYN, Gofynion Diogelwch Gwybodaeth a Diogelu
 • Siaradwr Cymraeg

Pam gweithio i ni?

Mae Educ8 Training Group yn sefydliad sy’n cael ei yrru gan Werthoedd sy’n creu Gr8 Culture sy’n arwain at fod y Cwmni Canolig Gorau Rhif 1 i weithio iddo yn y DU a Chwmni Addysg a Hyfforddiant No1 Gorau i weithio iddo yn y DU yn 2021.

Os hoffech chi weithio gyda phobl Gr8 sy'n angerddol am hyfforddiant ac addysg yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Rydym yn cynnig buddion ardderchog, ethos sy'n cael ei yrru gan werthoedd ond yn bennaf oll, lle Gr8 i weithio.

Budd-daliadau

Pecyn Gwyliau Blynyddol: 30 diwrnod (35 SLT/Bwrdd) o wyliau blynyddol sy'n cynnwys cau'r Nadolig a diwrnod i ffwrdd ar gyfer Pen-blwydd .

Gwyliau ychwanegol a gronnwyd ar ôl 2 flynedd o wasanaeth yn dechrau o 1 diwrnod y flwyddyn hyd at uchafswm o 5 diwrnod

lwfans milltiredd o 45c y filltir

Gorffen yn gynnar ar amser 'Rejuven8' dydd Gwener

Rhaglen Cymorth i Weithwyr yn cynnig cymorth cwnsela a chyngor o ddiwrnod cyntaf cyflogaeth

Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Gweithwyr

Anogir gweithio hyblyg/gweithio gartref

Cefnogaeth lles ardderchog a gweithgareddau grŵp misol

Mae Educ8 yn cadw'r hawl i ddod â'r dyddiad cau ymlaen os byddwn yn derbyn nifer digonol o geisiadau ar gyfer y rôl hon.

Os na fyddwch yn clywed gennym 4 wythnos ar ôl y cais, yn anffodus rydych wedi bod yn aflwyddiannus.

Job Type: Full-time

Salary: £24,000.00-£29,000.00 per year

Benefits:

 • Additional leave
 • Company events
 • Company pension
 • On-site parking
 • Sick pay
 • Wellness programme
 • Work from home

Schedule:

 • Monday to Friday

Work Location: On the road